LV Obchod

0
produktů v košíku v celkové hodnotě 0 Kč zobrazit
Názevpočetcena
Celkem:  0 Kč
přejít na košík

Obchodni podminky

 

 

 

 

 

1. Rozsah dodávky- rozsah
dodávky se řídí naším písemným potvrzením
objednávky
2. Cenynaše
ceny se rozumí ceny uvedené v cenové nabídce;
jakékoliv odchylky od této ceny musí být v písemné
podobě (email, fax, dopis).
3. Dodací lhůty
uvedené dodací lhůty jsou přibližné. Vyšší moc,
nedostatek surovin, stejně jako opožděné dodávky
subdodavatelů-pokud za ně neodpovídáme myvedou
k přiměřenému prodloužení dodací lhůty
4. Balení
balení provádíme s ohledem na výrobek nebo zakázku
co nejvýhodněji dle našeho uvážení. Dle volby může
expedice proběhnout v náležitých boxech nebo vratných
paletách. Tyto podléhají ustanovením přepravce. Přepravní
balení jsou redukována na minimum.
5. Expedice a přechod nebezpečí
expedice bude provedena-není-li dohodnuto jinak – dle
našeho uvážení. Nebezpečí nahodilého zničení, nahodilého
zhoršení stavu, stejně jako nebezpečí přepravy nese
objednatel od expedice zboží speditérovi, přepravci,
nebo jiné přepravující osobě a sice nezávisle na tom, zda
kdo nese náklady přepravy, kdo přepravu provádí, nebo
zda jsme povinni provést montáž. Riziko přepravy pro
kupujícího je bezplatně pojištěno.
Pro předání nehraje roli, je-li kupující v prodlení s převzetím.
Na požádání objednatele postoupíme všechny případné nároky
na náhradu škody na základě poškození chováním třetí osoby
oproti zaplacení sjednané úhrady.
6. Montáž
jsme-li zavázáni provést montáž, provádí se montáž výhradně
dle našich montážních podmínek.
7. Platba
není-li sjednáno jinak, jsou naše zálohové faktury splatné od data
fakturace do 7 a ostatní faktury splatné od data fakturace do
14 dnů do zaplacení netto bez srážky nebo v případě zaplacení
v hotovosti bude poskytnuta sleva ve výši 2% z ceny bez DPH.
Platí zákonné podmínky ohledně následků prodlení s platbou.
Odložené nebo opožděné platby se úročí sazbou 0,5% nad výší
základní úrokové sazby.
Při netto hodnotě zakázky nad 300.000,- Kč požadujeme platbu
předem, nebo zálohy podle již provedených dílčích plnění.
Dojde-li z důvodů, za které neodpovídáme u udělených zakázek
k redukci nebo stornování, musí objednatel přesto zaplatit díly,
které se nacházejí ve výrobním procesu. Právo na zápočet má
objednatel pouze tehdy, jsou-li jeho nároky právně konstatované,
nesporné, nebo námi uznané. Kromě toho je oprávněn k výkonu
zádržného práva pouze je-li jeho nárok založen na stejném právním
vztahu.
8. Výhrada vlastnictví
Námi dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení všech našich
nároků z obchodního styku s objednavatelem naším vlastnictvím.
Dokud není zboží plně zaplaceno, nesmí jej objednavatel ani
zastavit, ani převést vlastnictví. U zástav nebo jiných zásahů třetích
osob nás musí objednatel bezodkladně písemně (fax, email)
informovat, abychom mohli podniknout náležité právní kroky.
Prodá-li objednavatel námi dodané zboží, platí pohledávky vůči
odběrateli se všemi vedlejšími právy, které mu vzniknou prodejem,
za nám postoupené ve výši našich pohledávek. Na naši žádost je
objednatel povinen informovat své odběratele o postoupení a předat
nám potřebné informace a podklady pro uplatnění našich práv vůči
jeho odběratelům. Překročí-li realizovaná hodnota našeho vyhrazeného
zboží naši pohledávku o více než 10% jsme povinni na požádání
uvolnit jistiny podle naší volby.
9. ručení za závady -
nároky objednavatele ze závad vyžadují, aby řádně splnil náležitosti
posouzení reklamace podle § 377 obch. zákoníku. Objednavatel musí
eventuální věcné nedostatky našeho zboží písemně reklamovat do 8 dnů po
jeho obdržení. Pak jsme podle našeho výběru povinni odstranit závadu nebo
nahradit dodávku bezvadným zbožím. Nebude-li náhradní dodávka úspěšná,
může objednatel podle svého výběru požadovat slevu úhrady (snížení) nebo
od smlouvy odstoupit.
Ručíme podle zákonných ustanovení, uplatní-li objednatel nároky na
náhradu škody, zaviněné úmyslně nebo hrubým zanedbáním. Není-li možno
prokázat úmyslné porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody omezeno
na předvídatelné, typické škody. Stejně platí, porušíme-li nějakou
podstatnou smluvní povinnost.
Není-li v předchozím textu použitá jiná úprava, je ručení vyloučeno.
Promlčecí lhůt pro nároky ze závad činí 24 měsíců. Začíná běžet dodávkou
zboží s přechodem nebezpečí na objednatele pro montážní práce přejímkou
objednatelem.
Ručíme za škody způsobené neúplnou, špatnou dodávkou nejvýše však do
finanční výše (cena bez DPH) dané zakázky.
10. Celkové ručení
rozsáhlejší ručení z hlediska náhrady škody, než je uvedeno v bodě 9, je bez
ohledu na právní povahu uplatněného nároku vyloučeno. To platí obzvláště
pro nároky na náhrady škody z předlužení při uzavírání smlouvy, kvůli
dalším porušení povinností nebo trestních nároků na náhradu věcných škoda
podle § 823 OZ.
Je-li ručení za náhradu škody vůči nám vyloučeno nebo omezeno, platí
stejné ohledně osobního ručení za náhradu škody našich zaměstnanců,
zástupců a pomocného personálu.
11. Výměna, vrácení zboží
Souhlasíme-li s požadavkem na výměnu, popř. vrácení zboží objednatelem,
aniž nemáme tuto právní povinnost, nese objednatel vzniklé náklady.
Předpokladem výměny, popř. vrácení zboží je, že objednatel zašle zpět
zboží na vlastní riziko a že zboží bude při příjmu v bezvadném stavu. U
netypického zboží je výměna, popř. vrácení zboží vyloučeno. Pro sjednané
vrácení zboží vystavíme dobropis se zadržením poplatku za zpracování ve
výši 10% brutto hodnoty zboží, minimálně ve výši 1.000,-Kč. Tento
dobropis může být započten pouze vůči pohledávkám z dalších zakázek;
náhrada jinou formou není možná.
12. Zajišťování jakosti
objednatel i provozovatel skladových regálů a reg. zařízení s dozorovanou
jakostí jsou povinni kdykoliv umožnit pověřenci úřadu pro kontrolu
materiálu přístup k místu instalace a připustit kontrolu kvality. Eventuální
kontrola je prováděna v rámci ochrany jakosti a pro objednatele a
provozovatele je bezplatná.
13. Volba práva
platí právo ČR. Ustanovení kupního práva jsou nepoužitelná. Má-li
objednatel sídlo v zahraničí, použije se na smluvní vztah české právo.
14. Místo plnění a sídlo soudu
místem plnění a platby je adresa firmy LogisVolt, s.r.o. Žizníkov 141, 470
01 Česká Lípa. Sídlem soudu pro všechny spory ze smluvního vztahu je
Česká Lípa, nebo dle našeho výběru sídlo zákazníka.
15. Ochrana údajů
poukazujeme na to, že údaje z našeho obchodního vztahu jsou archivovány.
16. Výlučnost
naše smluvní , dodací a platební podmínky platí výlučně; protichůdné nebo
od našich podmínek se lišící podmínky neuznáváme s výjimkou našeho
písemného souhlasu. Naše podmínky platí také tehdy, pokud dodávku
objednateli provedeme při znalosti protichůdných podmínek objednatele
bez výhrady.
Všechny dohody učiněné mezi námi a objednatelem ohledně provádění této
smlouvy jsou zaznamenány písemně ve smlouvě.
17. Neúčinnost
Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení smlouvy s objednatelem
včetně těchto všeobecných obch. podmínek zcela nebo částečně
neúčinnými, netýká se to účinnosti ostatních ustanovení. Zcela nebo
částečně neúčinná úprava bude nahrazena úpravou, jejíž hospodářský
 výsledek se co nejblíže blíží neúčinné 



 

Choose crypto casino if you want to make money today!